Kinh nghiệm đề về 50 hôm sau đánh con gì chính xác nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 50

Bộ số Bộ số Bộ số
52 - 3 Lần 37 - 2 Lần 18 - 2 Lần
86 - 2 Lần 71 - 2 Lần 26 - 2 Lần
56 - 2 Lần 32 - 2 Lần 14 - 2 Lần
85 - 2 Lần 65 - 1 Lần 11 - 1 Lần
95 - 1 Lần 04 - 1 Lần 63 - 1 Lần
81 - 1 Lần 36 - 1 Lần 97 - 1 Lần
66 - 1 Lần 17 - 1 Lần 43 - 1 Lần
70 - 1 Lần 28 - 1 Lần 50 - 1 Lần
68 - 1 Lần 64 - 1 Lần 06 - 1 Lần
42 - 1 Lần 08 - 1 Lần 16 - 1 Lần
54 - 1 Lần 29 - 1 Lần 01 - 1 Lần
02 - 1 Lần 05 - 1 Lần 25 - 1 Lần
98 - 1 Lần 57 - 1 Lần 48 - 1 Lần
10 - 1 Lần 22 - 1 Lần 84 - 1 Lần
89 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 50

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 37 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 6 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 2 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 3 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 6 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 10 Lần Tổng 6 về 2 Lần
Đầu 7 về 3 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 2 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 50

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
16-04-2024 96850 90289 17-04-2024 00-03-06-17-18-27-28-29-33-34-40-40-41-41-47-50-54-60-69-71-74-74-77-89-89-90-92
29-10-2023 38050 34684 30-10-2023 01-01-03-03-09-18-19-22-23-36-43-44-45-49-50-53-56-74-75-81-83-83-83-84-86-87-99
13-09-2023 56650 59722 14-09-2023 01-03-05-09-10-22-23-24-33-34-35-38-52-54-56-57-57-68-70-76-80-81-83-89-91-92-96
06-10-2022 26450 13037 07-10-2022 00-01-10-15-18-26-26-26-28-37-37-40-41-42-42-48-52-55-56-59-59-62-70-72-86-91-94
14-07-2022 32850 38114 15-07-2022 01-06-10-10-13-13-14-16-17-20-25-26-30-35-37-38-38-50-58-61-62-87-89-90-95-96-98
13-03-2022 66650 48563 14-03-2022 05-07-08-10-13-14-21-28-32-32-46-46-46-48-51-51-61-61-63-67-69-72-73-74-81-92-94
08-10-2021 43550 31156 09-10-2021 01-05-07-07-11-14-14-15-18-20-22-33-39-39-41-42-42-56-56-57-64-81-84-86-87-91-92
31-05-2021 18650 57266 01-06-2021 05-12-13-16-22-24-25-25-29-29-36-37-47-47-47-63-64-66-70-73-77-80-80-82-92-93-95
12-05-2021 49650 68664 13-05-2021 02-05-09-12-17-18-19-20-23-31-33-33-39-44-47-61-64-65-78-81-83-88-88-91-91-96-99
31-12-2020 42050 78885 01-01-2021 08-10-11-14-23-25-26-33-37-39-39-45-55-57-65-66-68-75-76-77-81-81-85-86-87-89-90
17-12-2020 12950 27054 18-12-2020 00-04-04-05-07-13-17-22-31-31-34-37-45-47-48-48-50-53-54-61-74-78-80-86-94-97-97
24-04-2020 69550 46625 25-04-2020 06-13-14-19-20-24-25-34-40-42-42-46-47-50-60-68-78-80-80-83-85-86-87-88-94-98-98
20-01-2020 12850 38897 21-01-2020 01-02-06-07-13-17-19-25-35-40-43-47-48-54-55-58-61-63-65-71-72-72-85-87-93-95-97
03-05-2019 12050 63371 04-05-2019 00-03-19-21-23-23-24-25-31-35-43-44-45-48-48-54-59-60-66-67-71-77-80-89-93-93-96
15-12-2018 22750 60310 16-12-2018 00-10-13-13-17-18-21-30-45-52-52-53-58-61-63-65-70-71-75-79-90-91-92-93-95-96-98
18-10-2018 22850 91214 19-10-2018 02-05-13-14-15-16-19-24-25-35-41-54-57-59-61-64-65-67-67-70-72-83-87-89-92-93-94
25-04-2018 26550 92986 26-04-2018 11-12-12-13-22-23-23-25-25-29-29-32-33-46-51-54-55-57-63-66-67-68-76-86-94-96-99
30-11-2017 51750 35516 01-12-2017 01-02-05-06-12-14-16-18-29-39-43-48-51-53-60-64-68-73-73-77-79-79-83-86-86-97-98
16-11-2017 24750 35408 17-11-2017 02-03-05-06-08-09-14-16-20-23-23-23-26-29-30-37-47-49-50-53-58-64-68-78-86-89-92
23-03-2017 06750 80732 24-03-2017 04-04-07-11-18-18-20-26-30-31-32-35-36-42-43-44-44-47-49-54-56-56-58-74-77-80-93
16-09-2016 13850 54005 17-09-2016 00-05-16-27-27-31-31-36-42-50-50-55-55-58-59-66-67-70-71-72-72-78-85-85-89-93-96
08-07-2016 69450 31202 09-07-2016 01-01-02-10-23-25-36-39-41-43-43-49-52-63-65-71-71-74-76-77-81-84-85-90-92-94-97
21-05-2016 75850 06448 22-05-2016 06-16-17-19-25-26-32-32-33-35-35-37-46-48-49-55-58-60-61-64-67-77-81-84-85-90-91
22-03-2016 66350 98752 23-03-2016 02-19-23-28-29-36-36-40-44-45-45-52-60-64-67-71-72-72-78-79-82-83-88-89-94-96-97
24-01-2016 29150 11704 25-01-2016 01-04-09-11-20-20-26-30-33-36-38-40-49-53-53-54-65-68-68-69-69-71-76-85-94-97-98
02-08-2015 15650 60895 03-08-2015 00-02-04-07-12-13-22-23-24-27-29-35-40-49-50-53-64-66-67-71-75-79-86-91-95-98-99
10-03-2015 91950 36017 11-03-2015 00-05-09-12-14-17-17-29-31-36-46-46-48-49-51-53-54-55-58-66-66-74-79-82-90-96-96
28-01-2015 43550 54556 29-01-2015 02-04-07-07-10-11-11-14-15-22-22-29-30-31-35-43-53-53-56-58-62-75-79-80-81-84-85
07-07-2014 44050 09536 08-07-2014 00-05-21-34-35-36-36-37-37-43-45-47-51-54-54-66-71-72-73-77-78-81-84-84-88-92-94
14-09-2013 03950 93385 15-09-2013 03-07-20-23-32-32-34-38-38-39-40-41-44-44-45-46-48-52-60-61-73-77-85-90-92-92-97
22-05-2013 18450 25852 23-05-2013 01-05-07-07-12-14-29-33-42-43-47-52-54-57-59-60-62-68-71-74-77-82-86-88-89-95-95
04-05-2013 54550 27857 05-05-2013 02-10-12-13-15-17-19-33-37-42-44-55-56-57-60-64-65-70-71-83-83-85-88-90-91-95-99
10-04-2013 00350 27626 11-04-2013 02-07-15-16-18-26-27-29-29-38-43-46-46-48-51-53-70-77-81-81-82-83-85-86-92-92-93
19-09-2012 43850 50568 20-09-2012 01-03-05-07-10-11-12-19-24-25-36-38-39-49-53-62-64-67-68-68-72-75-77-84-86-89-98
25-08-2012 72850 32198 26-08-2012 01-06-08-11-12-15-15-16-18-23-26-27-27-30-37-38-45-46-49-59-62-71-77-79-95-97-98
21-01-2012 25750 22-01-2012
12-02-2011 09850 98026 13-02-2011 00-02-05-07-08-14-15-16-20-25-25-26-27-30-41-45-51-68-70-71-72-74-81-84-84-86-94
06-01-2010 07150 86471 07-01-2010 00-01-02-08-15-20-21-25-31-34-40-43-48-51-53-56-56-57-59-60-65-65-71-84-89-90-95
09-10-2009 39750 28801 10-10-2009 01-03-06-15-31-33-34-39-42-49-50-50-50-56-63-64-72-72-74-75-76-79-79-85-89-95-99
24-07-2009 29050 06732 25-07-2009 04-05-07-08-09-14-15-15-16-17-22-26-30-32-33-34-41-46-52-57-60-68-74-79-80-87-99
12-07-2009 71750 17518 13-07-2009 06-12-14-18-19-31-32-34-36-39-47-47-59-62-64-67-72-77-79-82-83-85-85-86-92-96-99
01-07-2009 92550 37386 02-07-2009 04-08-10-13-14-18-20-21-30-31-36-42-47-50-53-54-56-59-72-74-74-75-81-86-90-92-98
07-06-2009 27150 78937 08-06-2009 02-04-05-05-08-09-11-15-16-19-20-21-21-23-36-37-44-53-60-64-65-69-80-81-84-92-96
23-04-2009 93250 61842 24-04-2009 00-03-03-03-09-14-21-26-33-37-39-42-45-45-45-46-47-51-63-64-65-67-68-72-82-92-96
26-03-2009 92450 81606 27-03-2009 06-10-21-22-25-33-34-42-43-43-47-48-52-53-62-66-69-79-79-81-88-93-93-94-95-97-98
19-02-2009 52150 74652 20-02-2009 11-15-19-20-26-26-27-34-34-37-39-40-42-46-52-57-61-76-78-79-81-86-89-91-93-95-98
18-02-2009 40250 52150 19-02-2009 01-01-02-09-11-11-12-15-16-19-22-24-27-30-32-38-50-50-50-58-68-71-73-74-74-95-98
29-08-2008 57750 17629 30-08-2008 03-05-15-18-21-22-24-27-29-34-34-38-41-49-58-60-60-69-72-75-75-78-84-87-88-93-95
13-07-2008 93450 41511 14-07-2008 01-02-11-11-14-17-19-21-26-28-29-29-35-37-38-43-52-54-55-64-69-70-70-71-74-77-87
14-03-2008 82050 61118 15-03-2008 03-05-09-15-16-17-17-18-33-36-38-39-41-43-44-47-52-56-62-63-67-70-70-82-84-88-88
25-07-2007 22050 18728 26-07-2007 01-01-02-07-07-16-19-20-21-27-28-40-42-45-46-51-53-55-57-59-61-70-72-75-88-89-91
31-01-2007 76850 72670 01-02-2007 02-04-05-10-13-20-22-22-23-29-32-34-35-36-37-41-44-44-46-55-56-58-66-70-74-75-97
01-01-2006 26850 99465 02-01-2006 02-03-17-24-24-25-26-26-26-26-29-52-52-54-56-56-58-59-59-63-65-67-84-86-90-92-95
01-06-2005 44950 74443 02-06-2005 02-10-11-13-14-15-15-16-17-19-20-27-38-38-39-41-43-50-53-55-56-60-61-75-75-79-84
14-02-2005 06450 51681 15-02-2005 02-02-05-06-15-15-18-30-46-50-54-55-56-58-58-61-61-66-76-80-81-86-88-92-93-95-98

Theo thống kê của các nhà cái thì tỷ lệ xuất hiện ngày về của con số 50 là cực kỳ hiếm. Trung bình mỗi năm đâu đó chỉ xuất hiện 2 lần. Vì vậy để các thủ đề có thể soi và giải đáp thắc mắc đề về 50 hôm sau đánh con gì là điều vô cùng khó. Nếu bạn quan tâm tới vấn đề này thì hãy cùng soicausochuan.net tìm hiểu kỹ hơn thông qua bài viết sau.

Đề về 50 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Đề về 50 hôm sau đánh con gì chính xác nhất?

Để soi lô cầu đề về 50 hôm sau đánh con gì chuẩn xác thì anh em có thể tham khảo một số phương pháp phù hợp. Những kỹ thuật này sẽ giúp bạn chiến thắng dễ dàng và nhận được nhiều phần thưởng chất lượng.

Đề về 50 hôm sau đánh con gì với bạc nhớ lô đề

Sử dụng bạc nhớ lô đề để soi cầu lô đề về 50 hôm sau đánh con gì là lựa chọn thông minh cho bạn. Khi nhìn thấy đề về 50 thì anh em thủ đề có thể chọn những cặp lô song thủ như 04 – 40 hoặc 06 – 60 để chốt số ghi đề. Những cặp số này khá đơn giản cho bạn áp dụng vào chiến lược chơi lô đề của mình. Các bạn sẽ chọn những con số này và đặt cược giành nhiều chiến thắng nhất.

  • Hôm nay đề về 50 hôm sau đánh con gì? Chốt ngay con 60.
  • Hôm nay đề về 50 hôm sau đánh con gì? Nên đánh con 41.
  • Hôm nay đề về 50 hôm sau đánh con gì? Ngày mai khả năng cao ra con 52.
  • Hôm nay đề về 50 hôm sau đánh con gì? Ngày mai ra con 68 là cực cao.
  • Hôm nay đề về 50 hôm sau đánh con gì? Ngày mai anh em có thể chốt cặp lô 93 –  75.
  • Hôm nay đề về 50 hôm sau đánh con gì? Tỷ lệ con 97 sẽ xuất hiện là cực cao.
  • Hôm nay đề về 50 hôm sau đánh con gì? Ngày mai xác suất ra 38 và cực kỳ cao.
  • Hôm nay đề về 50 hôm sau đánh con gì? Ngày mai rất có thể ra cặp 16.
  • Hôm nay đề về 50 hôm sau đánh con gì? Cặp số 10 – 73 sẽ xuất hiện trong kỳ quay tiếp theo.
  • Hôm nay đề về 50 hôm sau đánh con gì? Những con số 04 – 87 sẽ có khả năng xuất hiện.

Đề về 50 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Đề về 50 hôm sau đánh con gì dựa vào đầu đuôi câm

Soi cầu đề về 50 theo đầu câm, đuôi lô câm là phương pháp hữu hiệu cho lô đề của bạn. Với cách bắt cầu này, anh em chỉ cần dựa vào KQXS của đề về ngày hôm trước xem có thấy đầu câm hay đuôi câm không để đánh giá cho chuẩn.

Đồng thời, anh em cũng nên xác định con lô kép đó đã từng về trong thời gian gần đây hay chưa. Tỷ lệ chơi trúng giải của bạn có thể sẽ tăng cao nếu con số này vẫn chưa xuất hiện.

Dựa vào giải mã giấc mơ đề về 50 hôm sau đánh con gì

Phương pháp giải mã giấc mơ đề về 50 hôm sau đánh con gì cũng là một phương pháp để tìm ra và sở hữu nhiều cặp số may mắn. Anh em có thể bắt đầu tìm kiếm số lô đề khi nằm mơ thấy cặp số 50 hiếm gặp này. Một số con số phù hợp với giấc mơ này có thể kể đó là 23, 57 hoặc 60. Ngoài ra anh em nên dựa thêm vào các chi tiết trong giấc mơ để có thể suy luận ra những con số hợp lý.

Lưu ý khi chọn số theo con lô 50

Việc quan trọng đầu tiên anh em cần lưu ý khi chọn số theo con lô 50 chính là phối hợp cùng với nhiều cách soi cầu khác. Trong bất kỳ trường hợp nào thì việc chỉ sử dụng một phương pháp duy nhất sẽ không thể mang lại kết quả tốt nhất cho bạn. Bởi vậy, bạn cần tìm cách phối hợp chúng lại một cách hợp lý nhất để có được cho mình phương pháp mang lại hiệu quả nhất.

Thêm vào đó, bạn cũng nên dành nhiều thời gian để có thể nuôi lô nhằm mục đích phát huy khả năng về của lô cao hơn. Thời gian hợp lý để nuôi lô vào trong khoảng từ 3 – 5 ngày. Anh em có thể bỏ nuôi nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa trúng để tiết kiệm cho mình  thời gian.

Ngoài ra, trong quá trình nuôi lô bạn đặt cược theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:5 sẽ mang lại khả năng chiến thắng cao hơn. Anh em cũng nên linh hoạt với bí thuật cược gấp thếp để nhận thêm nhiều lợi nhuận.

Đề về 50 hôm sau đánh con gì đã được giải đáp với những cách soi lô và các cặp số chính xác. Bạn nên tuân thủ những lưu ý khi chốt số lô để nhận về kết quả tốt nhất. Từ đó, chúng ta cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội giành chiến thắng trong quá trình tham gia chốt số ghi đề. Việc lựa chọn nhà cái lô đề uy tín để cá cược cũng sẽ đảm bảo được an toàn tài chính cho bạn.

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Tuyệt chiêu soi cầu lô kép hiệu quả

Lô kép thường rất ít khi xuất hiện trên bảng thống kê. Nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ không tìm thấy chúng. Dưới đây là một số cách nhận biết dấu hiệu đề về kép khá hữu hiệu được tổng hợp lại từ các cao thủ lâu năm trong nghề:

Kinh nghiệm soi cầu lô kép theo giải đặc biệt

Giải đặc biệt sẽ mang lại cho anh em những cặp số lô và bộ số trong ngày hôm sau với xác suất trúng vô cùng cao. Do đó anh em có thể áp dụng để soi lô kép dựa vào GĐB về ngày hôm qua. Trong trường hợp các bạn thấy 2 GĐB có xuất hiện 2 con số giống nhau. Ngày hôm sau kép của nó sẽ xuất hiện từ kết quả cộng tổng của nó với số ban đầu bằng 10.

Chốt lô kép theo số đầu đuôi lô tô

Nếu như trong bảng kết quả các bạn nhận thấy chúng có xuất hiện từ 1 đến 2 đầu lô câm thì hãy nuôi kép của những con số đó trong vòng 3 ngày liên tục. Anh em hãy đánh cho tới khi nào trúng thì dừng và tương tự các bạn thực hiện với đuôi lô câm.

Bài viết trên là tổng hợp những thông tin đề về 50 hôm sau đánh con gì thông qua phương pháp bạc nhớ, đầu câm đuôi câm và giải mã giấc mơ chính xác nhất. Hy vọng những điều này sẽ hữu ích với anh em trong việc chọn ra cho mình con số may mắn của ngày hôm nay.